Перечень нормативных документов. Законы, постановления и правила для пространственного планирования, проектирования, реализации и мониторинга строительства. Печать

Подготовлено дом проектирование: 5-005, Респект 019, 296 м2

К сожалению, eсть нет перевода доступны.


Като израз на постоянния ни стремеж да бъдем максимално полезни на нашите клиенти, тук ние започваме да публикуваме връзки към актуални публикации на действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. От тук можете да свалите и копия на по-важните документи в PDF формат.

 • Списък на действащата нормативна уредба:

 • І. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 • Закон за регионалното развитие - виж;  отвори/свали PDF;
 • Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие - виж;  отвори/свали PDF.

 • ІІ. СОБСТВЕНОСТ. КОНЦЕСИИ

 • Закон за собствеността - виж;  отвори/свали PDF;
 • Закон за държавната собственост - виж;
 • Закон за общинската собственост - виж;
 • Закон за концесиите - виж;
 • Закон за подземните богатства - виж;
 • Закон за горите - виж;
 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - виж;
 • Закон за управление на етажната собственост - виж.

 • І­­­­ІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 • Закон за обществените поръчки - виж;
 • Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки - виж;

 • ІV. ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

 • Закон за кадастъра и имотния регистър - виж;
 • Закон за геодезията и картографията - виж;

 • V. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Закон за устройство на територията - виж;
 • Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания - виж;
 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони - виж;
 • Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - виж;
 • Закон за опазване на земеделските земи - виж;
 • Наредба № 39 за строителство в горите и земите от горския фонд  - виж;
 • Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи - виж.

 • VІ. СТРОИТЕЛЕН ПРОЦЕС. ПРАВОСПОСОБНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

 • Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране - виж;
 • Регистър на архитектите в инвестиционното проектиране - виж;
 • Регистър на инженерите в инвестиционното проектиране - виж;
 • Закон за авторското право и сродните му права - виж;
 • Закон за Камарата на строителите - виж;
 • Централен професионален регистър на строителя - виж;
 • Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството - виж;
 • Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи - виж;
 • Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - отвори/свали PDF;
 • Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството - виж;
 • Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите - виж.
 • ....

 • Х. ПОЖАРНА И ВЗРИВНА БЕЗОПАСНОСТ

 • Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - отвори/свали PDF;
 • ....

 • ХІV. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 • Закон за енергийната ефективност - виж;
 • Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради - виж.
 • ....
 • Обновлено 20.07.2011 11:59