Home Concrete Structures - II

Комуникации

Log in

Register here to use all functions of the site!
This way you will be able to add news, messages, links and designs.You will also have the opportunity to contact other users and authors of the portal.

Statistics

Members : 1717
Content : 62
Web Links : 15
Content View Hits : 2337444
Prefabricated Reinforced Concrete Buildings Print
Written by инж. Ивайло Драганов   
Wednesday, 01 July 2009 02:00

Draft Textile Factory

Sorry, there are no translations available.

„ЗСК Боруй” АД - Стара Загора – възможности на сглобяемите предварително напрегнати стоманобетонови елементи и конструкции през погледа на проектанти-конструктори от „Респект’93” ООД - Стара Загора

Системите, които бяха представени в част I – Традиционни системи, са резултат от разработки както на колективи от специалисти от ЗСК „БОРУЙ”, така и на вече несъществуващи държавни институти, специално създадени с цел развойна дейност в строителството и в частност в сглобяемия стоманобетон.

Използваните материали, параметри на сградите, детайли на свързване, довършителни работи и строителни технологии отразяваха възможностите на производствените предприятия към момента на създаването на всяка една от тези системи - 80те - 90те години на миналия век.

Последвалият период се характеризираше с известен отлив от сглобяемия стоманобетон – отричане на „панелките” по принцип – като този тип строителство се отъждествяваше с лошо качество и лоши параметри относно естетика, топло- и хидроизолационни свойства, дълготрайност и други технически параметри на сградите. Тази криза се задълбочи и със закриването на институтите, занимаващи се с развитие на строителните технологии и материали. Голяма част от предприятията, произвеждащи сглобяем стоманобетон, не успяха да се задържат в условията на пазарната икономика, закриха производства, унищожиха се кофражни мощности, загуби се и човешки ресурс - звената от специалисти се разпиляха.
Оцеляха най-добре приспособилите се в новите условия – готови бързо да се справят с изискванията на клиента, приели системите за качество, постоянно инвестиращи в нови производства и технологии. ЗСК „БОРУЙ” остана и се наложи на пазара именно с тези свои качества.

 

Новите строително-конструктивни системи, навлизащи у нас през последните 10-15 години, се наложиха „отвън”, във връзка с откриването на България като добро място за инвестиции. Големи търговски вериги и компании, решили да развиват бизнес у нас очакваха и изискваха сградите им да се изпълняват по познатите им системи.
В първия момент това изненада фирмите за сглобяем стоманобетон в България. Те имаха готови кофражни форми, каталози със пълен набор разработени елементи и детайли за традиционните системи – с 2Т панели и виренделови греди. Имаха подготвени кадри от проектирането до производството и монтажа на тези системи. Възможностите за преодоляване на отвори до 24 м в напречно направление и до 12 м в надлъжно, при това на конкурентна цена също не бяха за пренебрегване.
Въпреки всичко това  първа веригата „Метро”, стъпвайки в България, поиска хипермаркетите в София и Стара Загора да се изпълнят по нова система. Всъщност по системата, по която са се изпълнявали и останалите магазини от веригата. След Метро се появиха и други производствени и търговски фирми.
Новите условия на пазара наложиха в много кратки срокове ръководствата и специалистите от предприятията за сглобяем стоманобетон да проучат чуждия опит, да разработят технологични мощности, да наложат стандартите за качество, което се очакваше и изискваше. След периода на застой, единици бяха предприятията, които събраха кураж да направят тези инвестиции – в материални и човешки ресурси – за да усвоят новите технологии.
Кои бяха новостите:
- Ново, олекотено решение на покрива – покривни греди в двете направления със послоен монтаж върху тях
- Ново решение на главата на колоната – тип „вилица” или „камертон” за изпълнение на детайла с главните греди
- Ново решение на фундаментите със сглобяема „чашка” и монолитно тяло
- Нови ограждащи панели с изцяло прекъснат термомост
- Нови детайли за връзка – със използване на специални закладни части, с предимно болтови връзки с цел намаляване до минимум на заваръчни работи на местообекта и нарушаване антикорозионното покритие
- Повишени изисквания към качеството на елементите и монтажните детайли
Предприятията, които приеха предизвикателствата на пазара тогава, днес могат да се похвалят с много вече завършени и строящи се обекти, с много добро качество на изпълнение на елементите, с овладени нови технически и технологични новости в целия процес, обхващащи производството на бетона, заготвянето на армировката, кофражните форми, напрегателни стендове, закотвящи приспособления, свързващи части, монтажни съединения, обработка на фуги и др.

 

ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ С ПОКРИВНИ ГРЕДИ

Една от системите, които се наложиха в последно време е системата с покривни греди. Основните характеристики на системата – големи свободни пространства – до 27 м надлъжно на гредите и до 16 м напречно, я правят подходяща за магазини и хипермаркети, складови и производствени площи и др.


Системата се характеризира с ограничен набор конструктивни елементи – главни греди, второстепенни греди (столици), колони и фундаменти. Детайлите за връзка между тях се изпълняват, като се избягва изпълнението на заваръчни работи на обекта, което беше характерно за традиционните системи. Използването на поцинковани и неръждаеми вбетонирани и свързващи части повишава корозионната устойчивост и дълготрайността на детайлите, а оттам и на цялата сграда.
Второстепенните греди образуват скара (на ос до 6м) , върху която се монтира носеща високопрофилна ламарина с височина до 160 мм, която поема върху себе си изолационните слоеве, натоварването от сняг а така също и технологични товари от окачени на нея инсталации – осветление, пожароизвестяване и пожарогасене, вентилация, рекламни съоръжения и др.

Всъщност високопрофилната ламарина като материал позволи създаването на тази система – тя е едновременно таван на помещението, без никаква допълнителна обработка, има достатъчна носеща способност да поеме натоварванията от покривните изолации, както и от окачени на нея инсталации. В случая замяната стоманобетонната плоча, тежаща 100-115 кг/кв м със трапецовидната ламарина, с тегло до 15 кг/кв.м е в основата на ефекта от системата – намаленото натоварване на покрива облекчава всички елементи на конструкцията: покривни столици, греди, колони, фундаменти и укрепващи връзки.
Съвременните хидроизолационни материали (мембрани) допускат отводняването на покрива да става с минимални наклони (1.5 до 3%). Наклонът може да се реализира или чрез различна височина на колоните в отделните оси, или чрез главни греди с двускатен надлъжен профил. Двускатният профил е благоприятен с по-голямото си сечение в средата (при най-големите огъващи усилия), но усложнява кофража, особено ако се наложи и изпълнението на „скъсени” греди.

Главни греди
Тези елементи са предварително напрегнати, с Т сечение. При необходимост от повече напрегателна армировка се изпълнява и допълнително уширение в долния край за разполагане на напрегателния сноп.

Височината им е между 120-170 см, и достигат дължина на отвора до 27-30 м. Връзката им със колоните е „ставна” – реализира се със неопренов лагер и шпилка, преминаваща през отвори в колоните и гредата. С оглед изпълнение на детайла към камертона на колоната, а също и с оглед поемането на срязващите усилия при опората в края сечението може да се правоъгълно, с ширината на долния пояс.

 

Второстепенни греди (столици)


Те са с трапецовидно или Т-сечение, изпълнени със или без предварително напрягане. Височината им най-често е 80 см, а отворът до 15 м при предварително напрегнато изпълнение. За намаляване на височината на конструкцията на покрива, столиците стъпват изрязани върху гредите също върху неопренови лагери, и се фиксират със щифт (шпилка) през конзолки в гредата – конзолките могат да бъдат както стоманени, така и стоманобетонови. Изрязването на столиците благоприятно понижава центъра на тежестта на столиците, като подобрява устойчивостта на хоризонтални сили – но в същото време създава критично намаляване на сечението в зоната на срязващите сили и изисква специално отношение към детайла за армиране.

 

Пространствено укрепване
Връзките междуу елементите – греди и столици на покрива са ставни – всички гредови елементи са ритмично разположени „прости греди”. Това позволява равномерно предаване на вертикалното натоварване към колоните, но в същото време и създава проблеми със пространствената устойчивост на покривния диск. Системата от греди и столици оформя правоъгълна мрежа със ставни връзки – която е една изменяема система. За осъществяване на пространственото укрепване на покривния диск най-често се прибягва до изпълнение на система от надлъжни и напречни хоризонтални връзки между гредите и столиците.


Най-целесъобразно е изпълнението им в крайните надлъжни и напречни оси. Причините са две – първо: в крайните оси се поема директно действащото върху фасадите натоварване от вятър; и второ: в крайните оси има сгъстяване на колонната мрежа, т.е. усилията, концентрирани във връзките по най-кратък път през колоните достигат до фундаментите.

Идея за избягване на хоризонталните връзки има с използването на високопрофилната покривна ламарина – в посока на вълната и - като елемент на покривния диск. Засега има експериментални данни за тази възможност, но методика за изчисляване и доказване у нас все още няма.


Колони
За разлика от традиционните системи, основните колони на тези системи са със значително по-сложно оформяне на главата на колоната – изпълнението е тип „камертон” (вилица).

По този начин се осигурява по-надеждно укрепване на гредата срещу преобръщане при хоризонтални сили, поради високото разположение на товара (по горния пояс) и ставната връзка в основата на камертона чрез лагеруване. Детайлът трябва да осигури устойчивостта на гредата срещу наклоняване, без да препятства естествената и еластична деформация при натоварване и разтоварване.

 

Фундаменти
Всички въздействия върху конструкцията в крайна сметка се отвеждат през колоните до фундаментите. По статическа схема колоните са конзоли, кораво запънати във фундаментите. Фундирането на колоните може да стане в изцяло сглобяеми чашковидни фундаменти от традиционните системи, а така също и в монолитно изпълнени чашковидни фундаменти.

Напоследък се налага „смесен” вариант, който използва предимствата на сглобяемия чашковиден фундамент, без да се налага превозване и монтиране на тежките и неудобни за транспорт елементи. Решението е най-трудния за изпълнение като кофраж елемент – именно „чашката” за колоната да се произвежда заводски в инвентарен кофраж. По-масивната част – основата на фундамента е лесна за изпълнение като кофраж и армировка се полага монолитно, като е необходимо осигуряване на надеждна връзка между двете части чрез подходяща чакаща армировка. По този начин по-голямото количество бетон за фундаментите се доставя от най-близкия бетонов възел, а не се транспортира от завода-производител.
В монолитно изпълнения бетон може да се заложат фусове за допълнителни укрепващи колони, чакащи железа за шайби, връзка с рандбалки и др.

Недостатък на този метод е, че монолитно изпълненият бетон изисква време за набиране на якост преди монтажа на колоните, затова при съкратени срокове изцяло сглобяемите фундаменти са по-добрият избор.
И в двата случая на фундиране точното монтиране се улеснява от използване на центрираща метална полусфера, поставена на дъното на чашката, която се напасва в също такъв полусферичен отпечатък в основата на колоната.

За по-добра връзка между тялото на колоната и вътрешността на чашката, двете повърхности се изпълняват с трапецовидни отпечатъци, които след изпълнение на замонолитващия бетон оформят бетонови дюбели, предаващи усилията чрез „срязване” вместо предаването през сцеплението на нов и стар бетон при изпълнение с гладки стени.

Изпълнението на монолитни чашковидни фундаменти на обекта е доста трудоемко и бавно и се избягва, освен в специални случаи - сдвоени колони при фуги, обединени фундаменти със стълбища, асансьори и др., където заводските изделия са неприложими.

Фасадни колони и ограждане
По крайните надлъжни и напречните оси на сградите поради изискванията на фасадното ограждане междуосията обикновено се намаляват чрез добавяне на допълнителни фасадни колони. Те поемат натоварване от крайния ред столици, които могат да бъдат вече и без предварително напрягане. Освен това в тези колони се залагат необходимите вбетонирани части за изпълнение на монтажа на фасадното ограждане – планки, канални елементи, отвори и др.

Фасадното ограждане може да се изпълни в зависимост от архитектурното решение и функционалните изисквания със всички съвременни материали.

Върху колоните могат да се монтира скара от фасадни носачи, за които да се прикрепят трислойни панели, окачени фасади, метални касети за послоен монтаж, вентилируеми фасади и др.

При хладилни помещения е възможно и изпълнение на термопанели по вътрешната страна, оставяйки колоните извън помещението. Фасадните колони служат и за монтаж на врати, прозорци, козирки и др.

В много от случаите функционалните, противопожарните или други изисквания налагат изпълнението на ограждащите стени частично или до определено ниво от стоманобетон. За пример може да се даде помещения с повишени механични изисквания към ограждането с цел физическа защита, движение на заводски транспорт, агресивна към друг тип ограждане среда и др.п.
За тези случаи в ЗСК „БОРУЙ” е усвоено производството на цокълни и фасадни ограждащи панели. Същите могат да се изпълнят от монолитен стоманобетон, а така също и „сандвич” – в трислойно изпълнение: носещ стоманобетонов слой – разположен към колоните, топлоизолиращ слой от пенополистирол с необходимата дебелина и лицева част с по-малка дебелина, отново от стоманобетон.

За разлика от използваните в миналото фасадни елементи „ФПТ” – сега двата слоя бетон са напълно разделени от топлоизолацията, което означава пълна липса на топлинни мостове. Връзката между тях се осъществява със вбетонирани фиби от високоякостни стоманени телове.
Във фасадните панели също се залагат вбетонирани части за изпълнението на връзката им с колоните. Най-често първият ред (цокълните панели) стъпват директно върху чашката на фундамента, а следващия ред – върху тях. Закрепването им към колоните трябва да поеме евентуалния земен натиск (при цокълните панели) и товара от вятър. Всички свързващи и вбетонирани части са горещо поцинковани, а връзката е болтова – най често с използване на канали за Т-образни болтове.
Особено внимание се обръща на качественото обработване на междупанелните фуги – съвременната химия предлага богат избор от еластични, трайни и естетични уплътнители. Лицевата страна на панелата е с гарантирана гладкост, а при желание може да се изпълни и с фасадно покритие (посипка) още в завода-производител.


Във фасадните панели могат да се оформят и отвори за врати и прозорци съгласно функционалните изисквания. Възможностите за отвори в същото време трябва да се съобразят с необходимостта за осъществяване на детайли към две от колоните и запазване целостта на панелата, особено при декофриране, транспорт и монтаж. Познаването на особеностите на системата ще позволи на архитекта безконфликтно разполагане на фасадните отвори.

Преградни стени
Противопожарните изисквания налагат изпълнение на негорими преградни стени (брандмауери), разделящи помещенията. В ЗСК”БОРУЙ” има разработени стоманобетонни елементи и за тази цел.

Монтирането и замонолитването в каналите на фундаментите спестява време, а заводската им готовност не изисква никаква обработка (мазилки, шпакловки), което ги прави предпочитани пред зиданите стени.

Използването на зидани стени предполага изпълнението на укрепващи колони и пояси, освен това и измазване – бавни и трудоемки операции, водещи до преразход на време и средства.
Фундаментите от този тип могат да се използват и за изпълнение на огради.

 

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДВУЕТАЖНИТЕ СГРАДИ ОТ СГЛОБЯЕМ СТОМАНОБЕТОН

Все по-интензивната необходимост от производствени, складови и търговски площи, при ограничено наличие на подходящи терени, и то на все по-високи цени наложиха разработването и на двуетажни системи за сглобяеми стоманобетонни сгради.
Преди да се вземе решение за проектиране и изпълнение на двуетажна сграда е добре да се направи задълбочен икономически анализ. Трябва да се има предвид, че подовата конструкция като себестойност многократно надвишава тази на покривната – с други думи изпълнението на 2000 квадратни метра едноетажна сграда е с далеч по-ниска себестойност от двуетажна сграда по 1000 квадратни метра на всеки етаж. Споменатите по-рано междуосия за покривната конструкция тук важат само за втория етаж, в първото ниво ще се наложи разделяне на тези оси с допълнителни колони. Освен това за оптимално използване на втория етаж трябва да се предвидят стълби, рампи, асансьорни платформи или др.п. съоръжения. Въпреки всички тези минуси на двуетажните сгради, когато на другата страна на везната се постави стойността на терена за строителство – възможно е двуетажната сграда да е по-добрата алтернатива.

Изпълнението на двуетажните сгради има редица особености, като се започне от архитектурното композиционно решение, конструктивни схеми и се премине през производството, монтажа и довършването на сградата.
Казаното относно покривните елементи: греди, столици, връзки и високопрофилна ламарина – важи в пълна степен и за двуетажните сгради. В принципно отношение същото може да се каже и за връзката колона-фундамент. 
Не е за пренебрегване и възможността за изпълнение на стоманена конструкция на покрива, която идеално се съчетава със сглобяемите колони и етажна плоча, и допълнително намалява собствената маса на покрива.

 

Колони
Основните носещи колони, стигащи от фундамента до покрива получават доста голяма дължина и тегло. Най-добрия вариант от конструктивна гледна точка е те да се произведат като един цял елемент. В същото време такива елементи създават затруднения при производството, натоварване, транспорт и монтаж. Възможно е да се окаже, че в монтажно състояние при изправяне на колоната се получават усилия по-големи от очакваните по време на експлоатацията. При много високи етажи или при промяна на напречното сечение е възможно да се наложи изпълнението на колоните от два елемента – със специални детайли за снаждане на местостроежа.

 

Двуетажните колони освен „камертона” при покрива трябва да служат и за опори на етажната конструкция. За целта в тях се оформят къси конзоли – вути за стъпване на етажните греди. Възможно е да се наложи и увеличаване сечението на долния дял на колоните – което заедно с вутите прави кофража на колоните доста сложен.

 

Освен основните колони, в двуетажните колони се налагат допълнителни колони, които достигат само до етажната конструкция и разделят основните междуосия на 2 или три части. По този начин в първото ниво се получава „сгъстена” колонна мрежа.

Етажна конструкция
Сградите от този тип – с промишлено, складово или търговско предназначение предполагат сериозни натоварвания върху подовата конструкция – от 5 до 30 kN/кв.м. Понякога технологията предполага и концентрирани и динамични товари. В същото време разстоянията между колоните са значителни – до 12 метра. Това предполага сериозни усилия в носещите елементи, които в повечето случаи се изпълняват от предварително напрегнат стоманобетон. Трябва да се има предвид, че височината на подовата конструкция може да достигне от 80 до130 см. Най-често прилаганите елементи за етажна конструкция са два: предварително напрегнати елементи със цилиндрични кухини (прилагани в СКСУС ’72), по-известни като тип “Спирол”; и с TT напречно сечение, подобно на покривните панели.

 

Върху тях обикновено се полага обединяваща подова стоманобетонова плоча, която би могла да се обедини със сглобяемите подови елементи с вбетонирана чакаща арматура, като по този начин се осъществява идеята на системите с предплочи:
- в експлоатационно състояние да се постигне по-голямо напречно сечение;
- надежден монолитен диск на нивото на пода;
- компенсиране на неизбежните надлъжни деформации от предварителното напрягане;
- намаляване завъртанията в опорите чрез частично запъване;
- намалено тегло на сглобяемите елементи;
- увеличената маса намалява и опасността от резонанс в случай на динамични натоварвания от машини.

 
Главни греди
Главните греди са изпълнявани на подпорно разстояние 7-10 м са с форма на обърнато „Т”, а в крайните оси – обърнато „Г”, като по този начин подовите елементи стъпват на конзолите в долния край на гредата без да се увеличава общата височина на подовата конструкция.

 

В гредите също би могла да се остави чакаща арматура за обединяване на сглобяемата подова конструкция с монолитно изпълняваната плоча, като по този начин част от плочата може да се отчете като съдействаща на гредата при поемане на огъващите усилия.

Вариантът за използване на предимствата на подовата плоча не е приложим при използване на системата за „спирол”, поради технологията на производство, което не позволява оставяне на чакащи пръти. Като предимство на тази система може да се посочи гладкия таван, и сравнително по-малката височина на подовата конструкция, за разлика от използването на TT елементи. В същото време междуосовите разстояния при тази система са ограничени – преодолявания отвор не може да бъде по-голям от 7,20 м, и то с ограничения на експлоатационното натоварване.

 

При по-малки натоварвания и междуосови разстояния главните греди могат да бъдат без напрегателна армировка, но в общия случай са напрегнати.

 

Главните греди стъпват на къси конзоли (вути) в колоните, стигащи до покрива, а в едноетажните колони – директно върху тях. Детайлите за връзка с колоните трябва да бъдат надеждно изпълнени преди започване на монтажа на подовите елементи, за да се избегне нецентрично натоварване на гредата и опасност от преобръщане.

Допълнителни елементи за хоризонтални сили и пространствено укрепване
Поради голямата си дължина, достигаща до 10-12 метра и повече колоните получават голяма стройност, поради което статическата схема „конзола” изисква все по-големи сечения. Целесъобразно е намаляването на изкълчвателната им дължина чрез укрепването им на нивото на етажната конструкция. За разлика от покрива, конструкцията на подовия диск е със значителна маса, която предизвиква големи инерционни сили при сеизмичното изчисление на сградите. Всичко това води до необходимостта от изпълнение на вертикални диафрагми между основите и подовата конструкция.


Те могат да се изпълнят както във вид на сглобяеми или монолитни стоманобетонови шайби или стоманени Х-връзки между колоните, а също и комбинация от тях. За укрепване на конструкцията могат да се използват и стълбищни и асансьорни ядра.

Стълби, асансьори и др.
За връзка между двете нива при двуетажните сгради е необходимо да се предвидят стълби – за пешеходна връзка, а при необходимост товарни асансьори, автомобилни рампи, платформи, ескалатори и др. Всички тези съоръжения могат да се разположат както вътре в сградата, така и като пристроени – което може да даде допълнителен архитектурен ефект на фасадите. При разполагането на тези съоръжения трябва да се има предвид с монтажната схема на елементите, така че да се получи най-целесъобразно решение.


Добре е на вертикалните комуникации в сградата – стълби, асансьори, комини, инсталационни отвори и други – трябва да се групират и съобразят с особеностите на подовата конструкция. Правилният избор на местоположението им е особено важно за оптимално използване предимствата на системата.

Технологични особености при двуетажните сгради
Опитът на ЗСК „БОРУЙ” показва че монтажът на двуетажните сгради налага допълнителни изисквания към организацията и технологията на изпълнение. 
На първо място е изборът на краново средство. Крановото средство трябва да се подбере така, че да има достатъчна височина и товароподемност с оглед масата и габаритите на елементите. В много от случаите монтажът на покривната конструкция трябва да се изпълнява успоредно с монтажа на подовите елементи, поради факта че в противен случай може да се окаже че част от покривът на сградата остава труднодостъпен за крановото средство.

Други технологични особености са: 
- Необходимост от транспортиране на едрогабаритни елементи (двуетажни колони);
- Неизбежно изпълнение на армировъчни и бетонови работи на обекта – замонолитваща плоча на пода;
- Изпълнение на отговорни заваръчни работи на обекта при необходимия контрол – при необходимост свързване на колоните от отделни звена;
- Изпълнение на стълби, асансьори, рампи и др.
- Изпълнение на вертикални диафрагми – шайби и връзки между колоните

Във всички случаи монтажът трябва да бъде добре организиран и планиран със Работен проект за организация и изпълнение на строителството, както и при спазване на правилата за безопасност на труда. Обвързването на монтажа трябва да стане и с ритмично и последователно подаване на елементите от завода-производител.
Кое е най-важното за сглобяемия стоманобетон, което трябва да знаят бъдещите проектанти – архитекти и строителни инженери:
- В България има база за производство и монтаж на сглобяеми стоманобетонни конструкции, при това напълно отговарящи на европейските стандарти, така че проектантите трябва да отговарят на тази нова и променяща се пазарна среда.
- Сглобяемите стоманобетонни конструкции имат своите предимства, като по-важните от тях са:
o Бързина на изграждане – което се дължи на: производство на елементите успоредно с подготовката строителната площадка и изчакване на процедурите по строителната документация; бързо монтиране на строителната площадка; независимост от сезонните ограничения
o Гъвкавост и свобода на архитектурните решения – големи отвори и свободни пространства; съвместимост със всички съвременни структури и системи;
o Възможност точно за планиране и управление на строителството и инвестицията във времето
o Ниски разходи по поддръжка на конструкцията
o Устойчивост на пожар и атмосферни влияния
o Екологичност – стоманобетонните конструкции нямат вредни емисии, замърсяващи въздуха, почвата и водата, не случайно се използват както за съхранение на храни и питейна вода
o Естетичност – правилни форми, гладки повърхности, с минимални довършителни работи
o Здравина и дълговечност на конструкцията
o Гарантирано качество с ежедневен контрол от получаването на материалите до транспортиране и монтаж на местообекта
- Важно е да се знае, че в много от случаите архитектурното решение е предопределено от корпоративен дизайн, технологични параметри
- За разлика от други видове сгради – участието на проектанта-конструктор с опит в сглобяемия стоманобетон е наложително още в самото начало – при първоначалната планировка, привързване на елементите към осите, определяне на габаритите на елементите и други – до оформяне на носещия скелет на сградата. Едва след това архитектът „облича” този скелет с фасади, разполага помещенията с функционалните връзки между тях (понякога съвместно с проектанта-технолог) и подготвя задание за останалите специалисти.
- Проектирането почти задължително се изпълнява поетапно:
o Първият етап съдържа идеен и технически проект – които могат да са заедно или поотделно, и на база на които може да се получи строително разрешение и да се проведе търг за избор на строител. 
o Вторият етап е работен проект, който задължително трябва да е съобразен с възможностите на производителя на стоманобетонните елементи.

Всеки ден пред проектанти, производители и строители се представят все по-нови предизвикателства. Затова работата по разработване на нови системи, елементи, детайли, по използвани на по-високоякостни бетони, стомани продължава. За да отговаря на изискванията на пазара, ЗСК „БОРУЙ” АД полага усилия постоянно да обновява и усъвършенства производствената си база – както като кофражни мощности, напрегателни стендове, технологични новости и др. В същото време не може да се спре търсенето и създаването на квалифицирани кадри - за генериране на идеи за реализиране потенциала на сглобяемия стоманобетон.


Авторите на това изложение са работили дълги години в ЗСК Стара Загора, а към настоящия момент са проектанти в Проектантска и консултантска фирма „РЕСПЕКТ’93” ООД Стара Загора. Редица инвестиционни проекти са реализирани с отработеното партньорство на „Респект’93” от една страна като проектантско бюро и на „ЗСК БоруЙ” АД от друга страна като производствена и строително-монтажна фирма за сгради от сглобяеми стоманобетонни конструкции.

 

ПРОЕКТАНТСКА И КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА
Стара Загора 6000, бул."Славянски" №47, ет.IV; (042) 256 181; 627 280; 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; www.respect93.com

инж. Румен Драганов, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
инж. Стефко Драгов, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; н.с. II ст. по строителни технологии
инж. Ивайло Драганов, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; н.с. I ст. по строителни конструкции 


Last Updated on Thursday, 18 August 2011 14:37
 

Place your ad

 
  • Bulgarian (Bulgaria)
  • English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)

Polls

What house do you prefer?