Home Rules and Regulations

Комуникации

Log in

Register here to use all functions of the site!
This way you will be able to add news, messages, links and designs.You will also have the opportunity to contact other users and authors of the portal.

Ads and links

Statistics

Members : 1717
Content : 62
Web Links : 15
Content View Hits : 2337430

Choose your house! Now!

Catalogue No.: 10013 - Ready-made design: of one-floor house Mogilovo 1, 60 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 14.65 ...

Catalogue No.: 10015 - Ready-made design: of one-floor house Optima 1W, 56 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 13.20 ...

Catalogue No.: 30016 - Ready-made design: of one-floor house Respect 017, 136 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 15.25 ...

Catalogue No.: 3-039 - Ready-made design: of one-floor house Respect 017B, 132 (175) м2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 16.05 ...

Catalogue No.: 30017 - Ready-made design: of one-floor house Respect 011, 106 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 16.00 ...

Catalogue No.: 60005 - Ready-made design: of four-floor house Pomorie, 308 (445) m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 18.40 ...

Catalogue No.: 60004 - Ready-made design: of two-floor house Respect 18, 305 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 17.85 ...

Catalogue No.: 50010 - Ready-made design: of three-floor house Zagorka 1, 295 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 15.75 ...

Catalogue No.: 50009 - Ready-made design: of three-floor house Darina 5, 266 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 17.15 ...

Catalogue No.: 60006 - Ready-made design: of three-floor house Zagorka 2, 303 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 17.10 ...

Catalogue No.: 60003 - Ready-made design: of three-floor house Respect 013, 302 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 17.55 ...

Catalogue No.: 60007 - Ready-made design: of three-floor house Madjeri, 414 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 15.55 ...

Catalogue No.: 60001 - Ready-made design: of three-floor house Respect 005, 423 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 15.90 ...

Catalogue No.: 50011 - Ready-made design: of two-floor house Tvardica, 291 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 19.40 ...

Catalogue No.: 10005 - Ready-made design: of one-floor house Optima 2A, 59 m2

Project is a small house, designed for a property or land with a minimum front side length of 13.70 ...

 • Catalogue No.: 10013 - Ready-made design: of one-floor house Mogilovo 1, 60 m2

  Saturday, 05 March 2011 10:03
 • Catalogue No.: 10015 - Ready-made design: of one-floor house Optima 1W, 56 m2

  Monday, 07 March 2011 01:17
 • Catalogue No.: 30016 - Ready-made design: of one-floor house Respect 017, 136 m2

  Sunday, 03 April 2011 09:49
 • Catalogue No.: 3-039 - Ready-made design: of one-floor house Respect 017B, 132 (175) м2

  Thursday, 07 April 2011 08:56
 • Catalogue No.: 30017 - Ready-made design: of one-floor house Respect 011, 106 m2

  Thursday, 07 April 2011 10:47
 • Catalogue No.: 60005 - Ready-made design: of four-floor house Pomorie, 308 (445) m2

  Friday, 08 April 2011 12:24
 • Catalogue No.: 60004 - Ready-made design: of two-floor house Respect 18, 305 m2

  Friday, 08 April 2011 14:01
 • Catalogue No.: 50010 - Ready-made design: of three-floor house Zagorka 1, 295 m2

  Monday, 11 April 2011 14:28
 • Catalogue No.: 50009 - Ready-made design: of three-floor house Darina 5, 266 m2

  Tuesday, 12 April 2011 12:13
 • Catalogue No.: 60006 - Ready-made design: of three-floor house Zagorka 2, 303 m2

  Monday, 18 April 2011 12:32
 • Catalogue No.: 60003 - Ready-made design: of three-floor house Respect 013, 302 m2

  Monday, 18 April 2011 13:37
 • Catalogue No.: 60007 - Ready-made design: of three-floor house Madjeri, 414 m2

  Wednesday, 20 April 2011 13:29
 • Catalogue No.: 60001 - Ready-made design: of three-floor house Respect 005, 423 m2

  Thursday, 21 April 2011 08:09
 • Catalogue No.: 50011 - Ready-made design: of two-floor house Tvardica, 291 m2

  Saturday, 23 April 2011 13:29
 • Catalogue No.: 10005 - Ready-made design: of one-floor house Optima 2A, 59 m2

  Tuesday, 17 May 2011 11:36
Rules and Regulations. Laws, ordinances and regulations governing construction planning, design, implementation and supervision Print

Prepared engineering design house: 5-005, Respect 019, 296 m2

Sorry, there are no translations available.

Като израз на постоянния ни стремеж да бъдем максимално полезни на нашите клиенти, тук ние започваме да публикуваме връзки към актуални публикации на действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. От тук можете да свалите и копия на по-важните документи в PDF формат.

 • Списък на действащата нормативна уредба:
 •  

  І. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 • Закон за регионалното развитие - виж;  отвори/свали PDF;
 • Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие - виж;  отвори/свали PDF.
 •  

  ІІ. СОБСТВЕНОСТ. КОНЦЕСИИ

 • Закон за собствеността - виж;  отвори/свали PDF;
 • Закон за държавната собственост - виж;
 • Закон за общинската собственост - виж;
 • Закон за концесиите - виж;
 • Закон за подземните богатства - виж;
 • Закон за горите - виж;
 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - виж;
 • Закон за управление на етажната собственост - виж.
 •  

  І­­­­ІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 • Закон за обществените поръчки - виж;
 • Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки - виж;
 •  

  ІV. ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

 • Закон за кадастъра и имотния регистър - виж;
 • Закон за геодезията и картографията - виж;
 •  

  V. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • Закон за устройство на територията - виж;
 • Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания - виж;
 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони - виж;
 • Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - виж;
 • Закон за опазване на земеделските земи - виж;
 • Наредба № 39 за строителство в горите и земите от горския фонд  - виж;
 • Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи - виж.
 •  

  VІ. СТРОИТЕЛЕН ПРОЦЕС. ПРАВОСПОСОБНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

 • Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране - виж;
 • Регистър на архитектите в инвестиционното проектиране - виж;
 • Регистър на инженерите в инвестиционното проектиране - виж;
 • Закон за авторското право и сродните му права - виж;
 • Закон за Камарата на строителите - виж;
 • Централен професионален регистър на строителя - виж;
 • Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството - виж;
 • Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи - виж;
 • Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - отвори/свали PDF;
 • Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството - виж;
 • Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите - виж.
 • ....
 •  

  Х. ПОЖАРНА И ВЗРИВНА БЕЗОПАСНОСТ

 • Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - отвори/свали PDF;
 • ....
 •  

  ХІV. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 • Закон за енергийната ефективност - виж;
 • Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради - виж.
 • ....
 • Last Updated on Wednesday, 20 July 2011 11:59
   

  Place your ad

   
  • Bulgarian (Bulgaria)
  • English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)

  Polls

  What house do you prefer?
   

  Random project

  125e_t.jpg

  Who is online

  We have 31 guests online