Home Модерна овцеферма

Комуникации

Log in

Register here to use all functions of the site!
This way you will be able to add news, messages, links and designs.



You will also have the opportunity to contact other users and authors of the portal.

Ads and links

Statistics

Members : 1717
Content : 62
Web Links : 15
Content View Hits : 2330147
Проект за модерна, съвременна, механизирана, млечна овцеферма PDF Print E-mail
Written by д-р Йорданов   
Wednesday, 30 April 2014 12:16
There are no translations available.

Въведение

1. Кратка характеристика на фермата

Касае се за окрупняване, реконструкция и модернизация на съществуваща овцеферма с около 80 бр. местни млекодайни овце, отглеждани по остаряла екстензивна технология. Обектът се намира на подходящ терен в централна България, област Стара Загора. В окрупняването на фермата ще се включи и съседния парцел, като парцелите ще бъдат обединени. Съществуващите постройки ще бъдат съборени, за да се освободи място за нови  модерни животновъдни сгради.


Съвременна-механизирана-млечна-овцеферма

 

Целта на настоящия проект е в окрупнения имот да се изгради съвременна, механизирана млечна овцеферма за отглеждане на 250 овце майки, 62 женски шилета за разплод и около 390 угоени агнета. Разширеното възпроизводство на фермата, за достигане на посочения брой животни, ще се извърши чрез поглъщателно кръстосване на наличните местни овце с кочове от породата Лакон.

 

 

2. Кратка характеристика на породата

Лакон е френска порода овце, която в миналото е била със смесено предназначение, а днес се разделя на две направления – Лакон за мляко и Лакон за месо. Лакон за мляко е разпространен основно в район Авейрон, Миди Пирене – южна част на централния масив на Франция. Най-многобройна е популацията в района на селището Лакон по поречието на реката Тарн. Това обяснява името на породата. Районът се характеризира с полупланински релеф и надморска височина между 300 и 1000 метра и големи температурни амплитуди. През зимата е студено и температурите падат до -20 С, през лятото живакът скача до +35 С. Често е ветровито.


Поради изключително добрата приспособяемост към околната среда, овцете от порода Лакон са разпространени в много страни

 

Поради изключително добрата приспособяемост към околната среда, овцете от порода Лакон са разпространени в много страни, като Франция, Испания, Италия, Швейцария, Португалия, Австрия, Унгария, Румъния, Русия, Бразилия, Тунис ,САЩ , Канада и България. По отношение на аклиматизацията, породата Лакон има предимство пред най-високомлечната порода в света - Източнофризийската. Освен високата млечност, икономически изгодна е и нейната ранна репродуктивна зрялост (способността на младите животни да се заплождат успешно на 9-10 месечна възраст). Много европейски страни използват породата Лакон за кръстосване на местни породи и отглеждане в чисто състояние. В рамките на Европа най-широко разпространение тя има в Испания, където се отглеждат хиляди животни от нея. Породата е твърде популярна и в някои страни от Африканския и Американския континент. Ареалът на разпространение на породата Лакон във Франция и нашата страна са в зоната на 42-ри паралел. Климатът на двете страни е със сходни характеристики. Поради това аклиматизацията на внесените от Франция животни е успешна. За първи път внос на животни от породата Лакон в България е извършен през 2007 г. Закупени са 120 овце и 5 коча и са настанени в района на гр.Елхово. През периода на аклиматизацията внесените овце са дали средно по 210 литра мляко, без да са спазвани стриктно изискванията за хранене на високомлечни овце. Млади кочове, произведени от внесеното стадо, са закупени от други фермери и ще се използват за кръстосване.

Виметата са коремен тип. Почти 100% от животните се доят машинно. Под млечна контрола са 320 000 животни. Млечността на стоковите стада е 280-300 л за доен период, а на контролираните е 350-400 л. Живото тегло на овцете Лакон е 65-75 кг, а на кочовете - около 95 -110 кг. Плодовитостта е висока - 180-200%. Едно семейство отглежда 250-300 овце, като осигурява и голяма част от грубия и сочния фураж. Агнетата имат добър интензитет на растеж и месото им е ценено. Среден дневен прираст за първите 30 дни - 260g/ден. Средна млечност: 270 литра мляко(до 800л) след отбиване на агнетата на 25дневна възраст. Средна дължина на лактацията: 165 дни, съдържание на протеин : 5.26 g/l, мазнини : 7.08 g/l. Средният настриг на вълна е 1,5 kg при овцете и 2,5 kg при кочовете.

 

Технологични параметри

 

1.

Случна кампания - СЗ

10 дни

2.

Бременност

150 дни

3.

Лактационен период

190 дни

4.

Доен период

165 дни

5.

Средна млечна продуктивност

270 л

6.

Среден млеконадой за ден

1,6 л

7.

Заплодяемост

96%

8.

Плодовитост

180%

9.

Ембрионална смъртност

1%

10.

Смъртност при бозайници

3%

11.

Смъртност при подрастване

1%

12.

Смъртност при угояване

0,50%

13.

Среднодневен прираст

300 гр.

14.

Средно живо тегло - 70 дни

22 кг.

15.

Средно живо тегло по категории

Овце майки

70 кг.

Кочове

100 кг.

Кочлета - 18 мес.

90 кг.

Дзвиски

60 кг.

16.

Вълнодайност по категории

Овце майки

1,5 кг.

Кочове

2,5 кг.

Кочлета - 18 мес.

2,0 кг.

Дзвиски

1,0 кг.

17.

Ремонт на стадото

25%

Технология на отглеждане и механизация на процесите

Периоди на отглеждане на овце майки

1. Зимен - оборен период - обхваща времето от началото на месец ноември до средата на месец април.

2. Летен - пасищен период - обхваща времето от средата месец април до края на месец октомври.

Отглеждане на овце майки през оборния период

1. Първи подпериод

От началото на месец ноември до 20 януари. През този период протича последната част от бременността и агненето. В началото на периода приключва и работата по подготовка на помещенията за зимния период - подсушаване на пода, дезинфекция, остъкляване и ремонт на необходимия инвентар. В помещението (№ 14,  Лист № 1) е осигурена закрита площ по 1,4 м2 на 250 овце майки и по 0,4 м2 на 450 агнета или по 1 м2 на 62 дзвиски. Подът е отцедлив покрит с трамбована глина. Използва се несменяема постеля, която се  сменя 2 пъти годишно. Храненето се извършва чрез 2 броя механизирани двустранни хранилки за целодажбено хранене. Препоръчват се хранилки MILKPLAN или други с подобни параметри.  Осигурен е фронт за хранене по 33 см на 250 овце и 62 дзвиски. Хранилките се зареждат с мобилно миксиращо ремарке HUSKY DS 50. Самото ремарке се товари самостоятелно от силажната яма, след което минава през навеса за пълнене и се зарежда последователно с нарязани бали чрез мобилна дробилка PERUZZO TR 600 E, и концентриран фураж от фуражната кухня. В помещенията за овце-майки трябва да са осигури температура от 6о - 17оС и относителна влажност не повече от 75 - 80%, скорост на движение на въздуха 0,3 m/s и допълнително осветление с интензивност 10 – 12 lux. Помещението преди агненето се разделя на няколко отделения. В първото са бременните овце, във второто - оагнените, в третото агнетата, а в четвъртото са овцете, които през следващите дни ще раждат. Поенето са организира чрез поплавкови поилки, например SUEVIA 100.0340, в помещенията и в дворчетата. Една поилка се определя средно за 13 овце или шилета. Дворчетата за разходка са покрити с твърда настилка и естествен наклон не  по-малко от 1%. В случая наклона е 5% поради естествената денивелация на терена. Необходимата открита площ за една овца-майка е 2 - 2.5 м2. Използват се комбинирани ясли за груб, сочен и комбиниран фураж. Яслите са покрити с навес. За овце-майки хранителният фронт е 30 - 40 см. Почистването на помещенията и дворчетата, стифирането на тора и силажа, тегленето на миксиращото и товарното ремарке се извършват чрез трактор LANDINI 5-090H, оборудван със скреперна лопата и челен товарач. Същият трактор се използва и за работа на полето.

Ген план модерна овцеферма

Ген план на съвременна, механизирана млечна овцеферма

 

Разрез на съвременна, механизирана млечна овцеферма

Разрез на съвременна, механизирана млечна овцеферма

 

Вътрешен изглед на овцеферма

Вътрешен изглед на на съвременна, механизирана млечна овцеферма

 

Вътрешен изглед на доилна зала

Вътрешен изглед - доилна зала на съвременна, механизирана млечна овцеферма

 

План на силози и фуражна кухня

План на силози и фуражна кухня на съвременна, механизирана млечна овцеферма

 

Разрез на силози, фуражна кухня и склад

Разрез на силози и фуражна кухня на съвременна, механизирана млечна овцеферма

 

Детайли, машини и съоръжения

Мобилен смесител Husky

Мобилен смесител Husky на съвременна, механизирана млечна овцеферма

 

Дробилка за бали

 

2. Втори подпериод

От 10 януари до средата на месец април. През него протича агненето, първият период на лактацията, бозаенето и отбиването на агнетата на 25 ден от раждането. През този период започва доенето. Доказано е, че в първите 4 - 5 месеца от лактацията, овцете-майки отдават до 70% от млякото си. През този период доенето е трикратно. Доенето се извършва в доилна зала 2 х 12 места. Работниците се разпределят на един дояч и двама подкарвачи. Издоеното мляко до предаването му се съхранява в хладилен танк, монтиран в отделно помещение „Млечен пункт”.


Отглеждане на овце майки през летния период

1. Първи подпериод

От месец април до 20 август. Това съвпада с по-голямата част от лактацията и пресушаването на овцете. Извършва се ремонт и формиране на стадото и заплождане на овцете. В този период се извършва  стрижбата на овцете и профилактична баня за ектопаразити. За целта са предвидени „Навес за стригане” и „Вана за къпане”. Препоръчваме ваната SD250 Sheep Dip на Paxton с размери в mm: 2915L x 915W x 1220H и капацитет 1136 l.

Вана за къпане на овце

2. Втори подпериод

От 20 август до края на месец октомври. Това е така наречения сухостоен период. Той съвпада с началото на бременността. Сравнително лек за отглеждане на овцете.


Отглеждане на кочове

При кочовете не настъпват такива промени във физиологичното състояние за едногодишен период, както при овцете-майки. Въпреки това отглеждането им не е никак лесно. Ако се допусне лошо хранене и гледане, то възстановяването им е много трудно и се отразява негативно на случната кампания. Кочовете трябва да се отглеждат винаги отделно в самостоятелна група и да се хранят почти на воля. Помещенията за кочовете се изграждат отделно от помещенията за овцете-майки или се преграждат плътно, без опасност да се смесват двете групи. Те трябва да бъдат просторни, чисти и светли с оптимална температура 12о - 15оС, като на едно животно е осигурена площ от 2.0 - 2.2 м2. Дворчето за разходка е оразмерено така, че осигурява за един коч два пъти повече площ, отколкото в помещението. През пролетта и лятото, когато не са  в размножителен период, кочовете се пускат на паша, но не на големи разстояния. Добре е на пасището да има навес, където животните да пладнуват и да има вода на близо - един коч консумира 8 -10 л. вода дневно. В много горещи дни животните се пасат сутрин и вечер.

 

Отглеждане на агнета

Преди агнилната кампания се изграждат единични боксове за овцете-майки с малките. В тях майките трябва да прекарат няколко дни, докато новородените ги приемат и укрепнат. Ако агнетата за угояване ще се хранят с млекозаместител, отбиването трябва да стане на 24 – 36-тия час. Стените на боксовете се правят от сглобяеми елементи от дърво или метал. Те са преносими с дължина 2 - 2,5 м и височина 1 - 1,2 м. Достатъчно е боксът да бъде с площ около 1,5 м2. След 4 - 7-ия ден от раждането се сформира група от 15-30 майки. Боксовете за тази група се изгражда така, че по дължината на всеки бокс да минава водопойно корито, а между всеки два се слага комбинирана ясла за концентриран и груб фураж. За агнетата се построява отделение, в което след 10-ия - 12-ия ден започва да се залагат смеска и люцерна. Майките, родили близнаци се групират в групи от 5 - 6 майки с приплодите си. След 15-ия ден вече може да се обединяват в по-големи групи до 40 - 60, а след 25-ия - до 100 овце-майки.


Отглеждане на шилета за разплод

Както мъжките, така и женските агнета за разплод трябва да се оставят да бозаят по-дълго време майчино мляко и да се отделят на 20 - 25 дневна възраст от останалите животни, които ще отидат за стокови цели. До 60 - 70 агнета се отглеждат в една група. Отбиват се на 3 месечна възраст при живо тегло около 30 кг. Отбитите шилета не се пускат веднага на сочна паша, защото получават лесно храносмилателни разстройства. Преминаването от оборно към пасищно хранене трябва да стане постепенно в продължение на 10-15 дни. Животните се стрижат на 6 - 7 месечна възраст. Дзвиските трябва да се  отглеждат отделно, без да се смесват с овце от други възрасти. Отделянето на групата става в основното помещение за животни чрез лека преграда. На всяко животно е осигурена закрита площ от 1 м2, дворче за разходка 1 - 1,5 м2, хранителен фронт 20 - 30 см, нуждата от вода е 6 – 7 л/ден.

 

Годишен оборот на стадото и необходими площи


1. Агнета и женски животни - помещения:

01.01.

20.01.

15.02.

20.05.

01.08 - 31.12

бр.

м2

бр.

м2

бр.

м2

бр.

м2

бр.

м2

Овце майки

250

350

250

350

250

350

250

350

250

350

Бозаещи агнета

0

450

180

62

25

0

0

0

0

Агнета угояване

0

0

388

155

0

0

0

0

Женски шилета

0

0

0

0

62

62

62

62

Дзвиски

62

62

62

62

62

62

62

62

0

0

Всичко

312

412

762

592

762

592

374

474

312

412

2. Агнета и женски животни - дворчета:

01.01.

20.01.

15.02.

20.05.

01.08 - 31.12

бр.

м2

бр.

м2

бр.

м2

бр.

м2

бр.

м2

Овце майки

250

500

250

500

250

500

250

500

250

500

Бозаещи агнета

0

450

0

62

0

0

0

0

0

Агнета угояване

0

0

388

0

0

0

0

0

Женски шилета

0

0

0

0

62

62

62

74

Дзвиски

62

74

62

74

62

74

62

74

0

0

Всичко

312

574

762

574

762

574

374

636

312

574

3. Кочове и кочлета - помещения:

20 коча по 2,4 м2 = 48 м2; 5 кочлета по 1,4 м = 7 м2.

4. Кочове и кочлета - дворчета:

20 коча по 3,0 м2 = 60 м2; 5 кочлета по 2,0 м = 10 м2.

Хранене на различни категории овце

1. Хранене на овце майки

Годишната норма на кръмни единици е в границата от 550 - 650 КЕ, средно 600 КЕ, в зависимост от породата и продуктивността на овцете-майки. При овцете от породата Лакон потребностите са по-високи – около 650 КЕ средно. Относителният дял на фуражите е следният: концентриран фураж - 30-32%, сено и груби фуражи - 14-20%, сочни и силажи - 15-20%, зелени храни и паша - 35-50%. Примерните дажби дадени по-долу съдържат царевичен силаж. При липса на такъв един килограм царевичен силаж може да се замести с около 650 гр. ливадно сено. Добре е да се знае, че овцете даващи повече от 1,5 л. мляко на ден се нуждаят от сочни фуражи. Затова е добре при повишаване на млечността да се мисли за производство на силаж и доставка на бирена каша.

2. Хранене на овце майки при заплождане

Храненето трябва да бъде на такова равнище, че да се увеличи живото им тегло и животните да достигнат състояние на средна охраненост. През подготвителният период дажбите на овцете се завишават с 0,3 - 0,4 КЕ. При недостатъчна паша овцете се подхранват с окосена зелена люцерна - до 2 кг на глава и концентриран фураж /покълнал ечемик/ - 0.300 - 0.400 кг на глава. В зависимост от  млечността се осигуряват от 1.1 - 1.4 КЕ на глава дневно.

3. Хранене на лактиращи овце майки

През първите два месеца от лактацията нуждите на овцете-майки от енергия и хранителни вещества се увеличават с около три пъти в сравнение с първите месеци на бременността. Нуждите на близнакините са още по-големи, тъй като тяхната млечност е 20 - 40% по-висока. Това налага завишаване на нормите с 20 - 25%. В зависимост от млечността в дажбите на овцете се включват 2 - 4 кг царевичен силаж, 1 - 1,5 кг груби фуражи и концентриран фураж 1 - 1,5 кг.

Дажби за лактиращи овце

Необходими фуражи за година

 

Необходими фуражи за година

Сгради и съоръжения

Сгради и съоръжения

Минимално необходими площи земеделски земи

Минимално необходими площи земеделски земи

Last Updated on Saturday, 03 May 2014 14:33