Комуникации

Log in

Register here to use all functions of the site!
This way you will be able to add news, messages, links and designs.You will also have the opportunity to contact other users and authors of the portal.

Ads and links

Statistics

Members : 1717
Content : 62
Web Links : 15
Content View Hits : 2255100
Доклад от конструктивното обследване на двуетажна сграда Print
Written by инж. Ивайло Драганов   
Thursday, 18 August 2011 15:54
There are no translations available.

 Безразрушително определяне на местоположението, диаметъра и бетоновото покритие на арматурата с Profoscope+

ОБЕКТ: Двуетажна сграда (детска градина) в имот 68850.522.1831, кв. Индустриален,  гр.Стара Загора

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ФАЗА: ОБСЛЕДВАНЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „МИДАС ГРУП“ ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЕСПЕКТ'93“ ООД Стара Загора

Проектанти: инж. И.Драганов, инж. Р.Драганов, инж. С. Драгов 

  

ДОКЛАД – КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ

 

1. Основание за проектиране, цел на обследването

Настоящата експертиза е разработена по желание на Възложителя с цел установяване състоянието и действителната носеща способност на конструкцията на сградата във връзка с евентуално бъдещо преустройство.

Възложителят не разполага с техническа документация във връзка с проектирането и изграждането на сградата, поради което се наложи конструктивно заснемане на основните носещи елементи.

Обследването има за цел да установи способността на конструкцията на строежа да понесе вертикалните товари за които е предназначена, а също така и сеизмичната и устойчивост, състоянието на елементите, степента на износване, видими дефекти. При необходимост ще се препоръчат мерки за възстановяване и усилване с оглед бъдещата експлоатация.

2. Резултати от проектно-проучвателните работи

Сградата е двуетажна, от монолитен стоманобетон, в по-голямата си част без сутерен. Покривът е с дървена конструкция и керемиди.

2.1. Проучване на наличната документация

Няма предоставена документация, поради което беше извършено конструктивно заснемане.

2.2. Натурни обследвания и изпитвания

Извършено беше визуално обследване на сградата с цел установяване качеството на изпълнението и състоянието към момента. Проведени бяха измервания на габаритите на сградата (дължини, височини, конструктивни оси) и сеченията на носещите елементи. Възстановени бяха кофражните планове на двете нива. Определени бяха места за извършване на безразрушителни изпитания на представителни елементи от всеки тип.

Конструкцията на сградата е скелетно-гредова и се състои от:

- Гредови плочи – полета с дебелина 8 и 12 см, от бетон клас В15 (вероятно БМ200);

- Монолитни стоманобетонови греди – с размери съгласно кофражните планове, бетон В15 (БМ200);

- Монолитни стоманобетонови колони с правоъгълни и кръгли напречни сечения, от бетон В15 (БМ200);

- Външните стени и колони са фундирани върху ивични каменни основи с дълбочина 1 м и широчина 40-50 см.

- Дървена покривна конструкция, лежаща – попове, столици, ребра, паянти и клещи;

За целите на обследването в графичната част са приложени възстановени чертежи на кофражните планове на двете нива.

Външния оглед показва добро изпълнение на елементите, с незначителни нарушения и обрушвания при експлоатацията, при следните забележки:

 Установява се видимо провисване (около 25 мм) на полетата от плочата на кота +3,55 между оси А-Б и  2-6, както и значителни вибрации при динамично натоварване на същите. В полето на кота +3,55 между оси 1 и 2 вероятно е имало значителен дефект, на мястото на който е изпълнен нов бетон. Над гредите в зоните на горните моменти се забелязват значителни пукнатини в същите полета, говорещи за липса или недостатъчност на горната армировка.

Установено беше, че колоните са насадени върху каменната основа и нямат връзка с нея, като по този начин предават вертикални, но не и евентуални хоризонтални товари. Настилката е бетонова, подовото покритие е мозайка. На места се забелязват значителни неравности, вероятно от слягане на основата.

Покривната конструкция е в сравнително добро състояние, въпреки дългогодишната експлоатация и липсата на поддръжка няма течове от покрива. Въпреки това е желателно при бъдещ ремонт да се направи по-подробен оглед и евентуална  частична подмяна на елементи.

Изпълнени бяха натурни безразрушителни изпитвания на основните носещи елементи за установяване на вложените материали:

- За  установяване класа на бетона беше използван склерометър на Шмитд тип “N”, производител “Proceq” (Швейцария).  Този метод се базира на измерване на еластичния отскок на използвания уред и зависимостта на якостта на бетона от повърхностната му твърдост, определени в БДС EN 12504-2 (БДС 3816-84) „Безразрушителен метод за определяне вероятната якост на натиск на бетона чрез повърхностната твърдост“. С оглед достоверност на резултатите и за улеснение на работата са подбрани точки в достъпни зони с подходящ повърхностен слой на бетона, сравнително запазен, без видими дефекти и с гладка и суха повърхност. Върху предварително избрани участъци с размери от 10/10 см до 15/15 см са нанесени десет удара. От табл. 2 е отчетена средна вероятна якост на натиск в зависимост от статистически обработени данни на замерените отскоци на уреда, а вероятната якост на натиск е получена чрез коригиране на средната вероятна якост със съответния коефициент за възраст К1. Резултатите са предоставени в табличен вид в прил.1.

Извършено беше и безразрушително установяване на наличната армировка и бетоново покритие чрез “Profoscope+”, произвидетел “Proceq”. Методът на уреда за установяване на местоположението, диаметъра и бетоновото покритие, се базира на промяната на електромагнитно поле, създавано при попадане в него на армировъчна стомана. Констатираните резултати са представени в прил.2

2.3. Изчислителни проверки

За целите на настоящия проект беше извършен статичен и динамичен анализ на конструкцията за установяване на нейната носимоспособност на всички въздействия, съгласно в момента действащите норми.

В изчисленията е използван лицензен софтуер - TOWER 6 Professional на RADIMPEX - лицензно споразумение от "ВАГ" ООД София NH205, Design Expert версия 2.0 на „Проектсофт“, както и собствен софтуер. Генериран е пространствен модел, като са отчетени действителните сечения и материали на елементите, както и връзките между тях.

Натоварванията и изчислителните комбинации са приети съгласно “Наредба 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”,

За района на гр.Стара Загора са отчетени:

- нормативно натоварване от вятър 0,48 kN/m2

- нормативно натоварване от сняг 1.20 kN/m2

- нормативно натоварване на плочата на втория етаж – служебни помещения (офиси) - 2kN/m2

 

Сеизмичен анализ не е извършен поради липса на елементи, носещи сеизмичните сили и липса на запъване на колоните във фундаментите.

- Резултати от оразмерителните проверки:

а) Плочи – В плочите не е открита горна армировка, затова са изчислени и оразмерени като просто подпрени полета. Наличната армировка в най-натоварените полета е ф8 A-I през 15 см – 3,35 см2/м. Необходимата е 8,99 см2/м – недостиг  268%.

б) Греди – откритата горна армировка в гредите е само конструктивна и не може да поеме моментите, които биха възникнали при схема непрекъсната греда. Затова са изчислени и оразмерени като проста греда. В най-натоварените греди – необходимата армировка е 11-15 см2 – наличната 4N22 - 15.2см2, което е достатъчно.

в) Колони – При липса на сеизмичен товар колоните изискват конструктивна армировка – 4 см2. Наличната армировка 4N14 (6,15 см2) e достатъчна.

Използвани са следните правилници и нормативи:

- Наредба №3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях

- Плоско фундиране - Правилник за проектиране от 1996 г.

- НПБСК от 1988 г.

- НПСК от 1987 г.

- Наредба №2 от 23 юли 2007 за проектиране на сгради и съоръжения  в земетръсни райони. 

Резултатите от статичния и динамичен анализ и оразмеряване на основни конструктивни елементи са представени в изчислителната част – прил. 3. 

 1. 3.   Изводи от проведените проучвателни и проектни работи

Направените проучвателни и проектни работи, придружени с необходимите заснемания, замервания, изпитвания, изчисления и обосновани заключения дават основание да се направят следните изводи:

3.1. Конструкцията на сградата вероятно е изпълнена по проект и е отговаряла на действащите към момента на строителството и стандарти и правилници. В момента конструкцията е в стабилно състояние, основните и  носещи елементи не са увредени или напълно амортизирали.

3.2. Вертикалните товари, които биха действали върху конструкцията при нейната експлоатация биха могли да се понесат от елементите на скелета, с изключение на някои по-големи полета от плочата на кота +3,55.  Препоръчва се усилване на тези полета и функция на помещенията, предполагаща по-лек режим на натоварване – кабинети, канцеларии, офиси.

3.3. Сградата не отговаря на съвременните норми за земетръс и при  нейно евентуално преустройство е наложително проектът да включва мерки за нейното сеизмично осигуряване. Сеизмичните елементи (рамки, шайби) задължително да бъдат надлежно фундирани в нови стоманобетонови основи и да бъдат свързани с конструкцията с подходящи детайли;

3.4. Всички нарушения по конструкцията – обрушвания, видима армировка и др. следва наложително да се възстановят в най-кратък срок, за да не се допусне компрометиране следствие корозия на стоманата.

 

Стара Загора, октомври 2011                            Съставили: . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                          (инж. И. Драганов)

                                                                                                            . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                          (инж. Р. Драганов)

 

                                                                                                                         

ІV. Приложения:

 1. Протокол от изпитване на бетон 1 - колона.
 2. Протокол от изпитване на бетон 2 - колона.
 3. Протокол от изпитване на бетон 3 - греда.
 4. Протокол от изпитване на бетон 4 - греда.
 5. Протокол от изпитване на бетон 5 - плоча.
 6. Протокол за установяване на армировката.
 7. Снимков материал.
 8. Статистически изчисления.
 9. Конверсионни криви.
 10. Кофражен план на плоча кота ±0,00.
 11. Кофражен план на плоча кота +3,55.
 12. Кофражен план на плоча кота +6,75.
 13. << обратно в съдържанието 
Last Updated on Wednesday, 16 November 2011 16:37
 
 
 • Bulgarian (Bulgaria)
 • English (United Kingdom)
 • Russian (CIS)

Polls

What house do you prefer?
 

Random project

100e_t.jpg

Who is online

We have 504 guests online

Iki esmer bomba ile araba yıkama

Bu iki muhtesem porno izle esmerler temiz bir makineye birlikte eglenirken ... Bu kacirmamasi gereken bir sicak araba yikama pornosu.