Начало Стоманобетонни конструкции - І част

Вход

Регистрирайте се тук, за да използвате пълните функционални възможности на сайта!
Така ще можете да добавяте новини, съобщения, връзки и проекти.Ще имате и пълна възможност за контакт с другите потребители и автори на портала.

Статистика

Членове : 1717
Съдържание : 62
Връзки : 15
Брой прегледи на съдържанието : 2337426
Сгради от сглобяеми стоманобетонни елементи Печат
Написано от инж. Ивайло Драганов   
Четвъртък, 02 Юли 2009 02:00

I част - Традиционни системи

„ЗСК Боруй” АД - Стара Загора – възможности на сглобяемите предварително напрегнати стоманобетонови елементи и конструкции през погледа на проектанти-конструктори от „Респект’93” ООД - Стара Загора

Eдна значителна част от строителните системи у нас в недалечното минало бяха обхванати от Общ каталог на строителните системи и подсистеми за промишлени и селскостопански сгради и съоръжения - ОКП’76, - заменен  по-късно от ОКП’85.

Този обхватен технически труд бе дело на направление „Строителни системи” към КНИПИСБК (Комплексен научно-изследователски и проектантски институт стоманоБетонови конструкции). Огромен принос със своята обратна връзка дадоха специалистите от редицата строителни предприятия, които внедряваха, доработваха, прецизираха и в крайна сметка утвърдиха ОКП като най-детайлната строително-техническа документация, предназначена за проектантските институти, организации и звена, работещи в областта на промишленото и селскостопанско строителство, инвеститорите и органите на капиталното строителство, строително-монтажните организации и комбинатите, заводите и предприятията - производители на строителни елементи за промишлени и селскостопански сгради и съоръжения. Общата техническа информация в каталога предоставя за първоначален избор на проектните решения за конкретни обекти на строителството в зависимост от възможностите на отделните строителни системи и подсистеми. И въпреки че голяма част от изброените организационни структури вече не съществуват или са отдавна преобразувани в съвременни дружества и субекти в строително-инвестиционния процес, редица от създадените преди години строителни системи продължават да решават важни въпроси по проектирането, производството, строително-монтажните работи, строителния надзор и всичко онова, което се включва в този процес. Съвсем естествено се наложиха някои промени в съществуващите системи, отговарящи на новите изисквания за топлотехническа ефективност, пожаробезопасност, надеждност и носимоспособност на конструкциите, съответстващи на европейските строителни практики. А наред с тези разработени и утвърдени строителни системи и тяхното развитие се наложиха на нашия строителен пазар нови системи, част от които ще бъдат коментирани по-нататък.

Частите на ОКП’85 са:

1. Раздел 1 – ОКП 1’85 – Едноетажни сгради

2. Раздел 2 – ОКП 2’85 – Многоетажни сгради

3. Раздел 3 – ОКП 3’85 – Универсални подсистеми

4. Раздел 4 – ОКП’85 – Съоръжения

В раздел 1 - ОКП 1’85 - Едноетажни сгради са включени следните:

Подсистеми:

1.1. Покривни конструкции с виренделови греди ПКВ’85

1.2. Покривни конструкции с 2Т панели ПКТ’85

1.3. Покривни конструкции с пълностенни греди и леки покривни обшивки – ПКПГ’84

1.4. Покривни консткрукции със стоманени ферми – ПКСФ’79

1.5. Леки покривни обшивки – ЛПО’83

1.6. Горно осветление – ГО’82

1.7. Кранови пътища със стоманобетонови греди – КПБ’80

1.8. Кранови пътища със стоманени греди – КПС’82

1.9. Стоманобетонни колони за едноетажни промишлени сгради – КЕП’76

1.10. Стоманобетонни колони за едноетажни промишлени сгради с големи височини – КЕБ’82

1.11. Разпределителни стени за едноетажни промишлени сгради – РСП’76

1.12. Релсови пътища за окачен транспорт – РПОТ ‘77

Системи:

1.1. Едноетажни промишлени сгради с малки междуосия – ПСЕБ’79

1.2. Едноетажни сгради съсстоманени пълностенни рамки – СПРЕС’82

1.3. Едноетажни селскостопански производствени сгради с триставни рамки – СТР’85

1.4. Едноетажни селскостопански производствени сгради с 2Т панели – С2Т’78

Означенията на отделните албуми на системите и подсистемите се състоят от буквени съкращения, които характеризират предназначението на албума (УП – указания за проектиране, КЕ – каталог на елементите, МД – монтажни детайли, РЧ – работни чертежи и пр.)

В означенията на албумите на повечето подсистеми след горните буквени означения следва буква или цифра, която означава:

- буквата – характерна буква от означението на подсистемата (например МД-В одначава монтажни детайли за подсистемата ПКВ’85)

- цифрата – номер на конструктивната част от сградата, съгласно възприетата номерация на частите на едноетажните промишлени сгради про строителната система ПЕ'76 (4 – подкранови пътища, 5 – колони, 7 – разпределителни стени, 8 – релсови пътища за окачен транспорт). Например КЕ-7 означава каталог на елементите за подсистема РСП'76

В означението на албумите с работни чертежи, след тези букви или цифри е добавен и поредния номер на албума (например РЧ-В2 означава работни чертежи на виренделови греди 12 м от подсистема ПКВ’85; РЧ-5.2 – крайни и средни колони за сгради с мостови кранове от подсистема КЕП’76).

В раздел 2 - ОКП 2’85 Многоетажни промишлени сгради са включени следните системи:

1.1. Строително-конструктивна система за многоетажни промишлени сгради - ИИ(С) 20

1.2. Стротелна система за етажерки за технологични съоръжения - ЕтБ’84

1.3. Строителна система за двуетажни промишлени сгради – ДПС'79

1.4. Строителна система за многоетажни сгради – МС'83

В раздел 3 - ОКП 3’85 Универсални подсистеми са включени следните подсистеми:

1.1. Чашковидни фундаменти – ЧФК’83

1.2. Фасадни стени за едноетажни и многоетажни сгради – ФСП’76

1.3. Фасадни стени от профилно стъкло – ФСПС’81

1.4. Фасадни стени с послоен монтаж за неотопляеми сгради ЛФСНС’77

1.5. Разпределителни стени с послоен монтаж за промишлени сгради – РСПМ’78

1.6. Разпределителни стени от стъкло за промишлени сгради – РСС’83

1.7. Разпределителни стени за едноетажни промишлени сгради – РСП’76

1.8. Подови настилки за промишлени сгради – ПНП’80

1.9. Подови конструкции и настилки за производствени селскостопански сгради – ПС’80а

1.10. Огради за промишлени сгради – ОП’80

1.11. Фасадни стени за едноетажни и многоетажни сгради – ФСП’85

В раздел 4 - ОКП 4’85 Съоръжения са включени следните системи:

1.1. Сглобяеми подпорни стени – СПС’75

1.2. Стълбове под тръбопроводи – ССТ’78

1.3. Подземни съоръжения за комуникации – СПК'82

1.4. Елементи за временни пътища – ЕВП'75

1.5. Инвентарен подкранов път за кулокран БК 300 и ИБк 300 – БК300, ИБк 300

1.6. Стоманобетонни пилоти – ПБ’80

1.7. Силози за зърнени храни – СЗХ’80

1.8. Транспортни естакади – връхна конструкция – ЕсТ'80

Означенията в албумите са както при ОКП 1'85.

От дългия списък става ясно, че в недалечното минало са били разработени и са прилагани значителен брой строителни системи и подсистеми. Голяма част от тях по едни или други причини не се прилагат, но друга част бяха доразвити и осъвременени съобразно новите пазарни условия и технически нововъведения и получиха своето заслужено място сред инвестиционно-строителните дейност у нас. „ЗСК-Боруй” Стара Загора успя да съхрани своето кофражно оборудване, да го обнови и така да предлага на своите клиенти производство и монтаж на сглобяеми стоманобетонови елементи от следните албуми и номенклатури:

- Покривни греди и панели по ПКТ’85, ПСЕБ’79, ИИ20/С, СБС-Е1’72, ПКВ’75

- Подкранови греди по КПБ’80

- Колони по КЕП'76 и ИИ20/С

- Фасадни панели по ФСП’76

- Чашковидни фундаменти по ЧФК’83, БТР-Ф1 и Е1’72

- Подкранови греди за кулокранове по БК300

- Пътни плочести и коритообразни водостоци по СПВ’78

- Подпорни стени по СПС’75

- Колектори по ССПГ’78, СПК’82.

Предвид обстоятелстово, че най-голямо приложение намират утвърдените системи и подсистеми за едноетажни промишлени сгради, ще им отделим малко повече внимание, като разгледаме отделните им елементи като габарити, материали, носимоспособност и други характерни параметри. Достатъчно снимков материал за изпълнени сгради и съоръжения с тези системи може да се видят на богатия сайт на „ЗСК-Боруй” АД.

От казаното дотук става ясно, че сглобяемите стоманобетонови елементи, създадени по ОКП’85 са възвърнали в голяма степен своето място на строителния пазар у нас. Сериозните им предимства пред другите системи и технологии ги пряват незаменими, когато се търсят големи пространства, бързина на изграждане, най-добрата пожаробезопасност, евтина поддръжка и още редица важни за възложителите изисквания към съвременния строителен продукт. И когато се срещнат със надежден партньор, за когото желанията им са поле за изява и начин за себедоказване, в лицето на „ЗСК-Боруй” могат да намерят точния избор.

“ЗСК БОРУЙ” АД – СТАРА ЗАГОРА е фирма с утвърдени традиции в производството на сглобяеми конструкции от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон. След големия спад на производство на сглобяеми конструкции през последното десетилетие на миналия век сега се забелязва значителен интерес към този вид сгради от страна на възложителите. Една голяма част от по-младите колеги проектанти не са запознати с използваните в близкото минало строителни системи и подсистеми за изграждане на жилищни, обществени, промишлени, селскостопански сгради и съоръжения. Фирма „ЗСК БОРУЙ” АД запази мощности за производство и изпълнение на обекти по типовите проектни документации на строителни системи и подсистеми. При изготвянето им албумите на всяка документация за отделна строителна система, съобразно функциите и предназначението им, са разделени в три различни групи:

- албуми, предназначени за проектанта приложител, съдържащи каталожни данни и данни за прилагането на системата или подсистемата при изготвянето на проектите за конкретни сгради;

- албуми, предназначени за строително-монтажните фирми и организации, съдържащи монтажни детайли (монтажни съединения) и указания за изпълнението им;

- албуми, предназначени за завода производител на строителните елементи, съдържащи работни чертежи на елементите и изискванията и указанията за тяхното производство.

Сглобяемите стоманобетонови конструкции могат да бъдат пригодени за широк кръг архитектурни решения: промишлени, административни, жилищни и офис сгради, търговски заведения, спортни зали, многоетажни гаражи и др..

Някои от предимствата на сглобяемите стоманобетонови конструкции са:

• максимална заводска готовност и минимален труд на местостроежа, т.е. изнасяне на строителните процеси от обекта и вкарването им в заводски условия;

• строителство през цялата година, като се намалява зависимостта от климатичните условия и намаляване на сезонните ограничения – поради това, че конструкциите се произвеждат в затворени помещения при контролирани условия;

• лесен монтаж – елементите са проектирани и произведени да се сглобяват лесно и по този начин много елементи могат да се монтират за кратък период от време;

• незабавна работна площадка - сглобяемата стоманобетонова конструкция може да бъде използвана като работна платформа незабавно след монтирането, позволявайки да започнат веднага останалите довършителни работи;

• чрез сглобяемите стоманобетонови конструкции се преодоляват големи пространства и се предлагат възможности за свободни архитектурни и технологични разпределения;

• стоманобетоновите конструкции имат по-висока пожароустойчивост от металните конструкции;

Целта на промишленото строителство е с малък набор от типови елементи да се изграждат големи площи. Само с 4 вида стоманобетонови елементи:

- І – ви – покривна панела 2ТД 24 м

- ІІ – ри : греда с дължина 10 м

- ІІІ – ти и ІV – ти - крайни колони 60 / 60 и средни колони 60 / 80

построихме над 40 декара производствени халета на фирма „Булсафил”.

 

Тук изискването е 24-метрови панели, надлъжна ос от 10 метра и минимален срок за производство и монтаж на конструкцията. Изрично изискване е и недопускането на всякакви вертикални връзки. Предвидена е и възможност за бъдещо разширение в надлъжно и напречно направление. След пускането в действие на първия производствен корпус от 16 000 м2 през 2000 година, са направени 5 разширения. 
Специализацията на фирмата е в едноетажни конструкции за производствени, спомагателни, складови и други по строителната подсистема за покривни конструкции с 2Т панели – ПКТ’85.


 

 

Конструктивните параметри на сградите са:
• напречно конструктивно междуосие – 9, 12, 15, 18, 20 (собствена разработка) и 24 (единствени в България) метра;
• надлъжно конструктивно междуосие – 6, 10 и 12 метра;
• височина на помещението – от 3 до 10,80 метра, но е възможна и по-голяма височина в зависимост от конкретния проект;
Експлоатационните параметри на сградите са:
• еднокорабни и многокорабни сгради;
• сгради със и без окачен транспорт с товароподемност до 50 kN за напречни междуосия 9 и 12 метра и до 20 kN за напречни междуосия над 12 метра;
• сгради с мостови кранове с товароподемност до 200 kN;
• сгради с неагресивна, слабоагресивна и средноагресивна среда;
• сгради във всички снегови и ветрови райони;
• сгради в сеизмични райони до ІХ-та степен включително;
• възможно е и осигуряване на горно осветление, което да бъде решено като ивично или единично.

 

Покривната конструкция се осъществява от едноскатни и двускатни 2Т панели разположени успоредно на напречните конструктивни оси. 
Едноскатните са с размери по дължина – от 9, 12, 15, 18 и 20 метра и ширина 2,00 и 3,00 метра.

При тях наклонът на покрива се получава чрез разполагане на надлъжните греди на различно ниво. При равна височина на гредите наклонът се постига чрез различно ниво на фундиране или различна височина на колоните в зависимост на конкретното решение на проектантите. Денивелацията между два съседни реда колони се приема 0,30 м при напречно междуосие 9 метра и 0,60 метра при напречни междуосия 12, 15, 18 и 20 метра. Височината на панелите е два типоразмера – 0,45 метра и 0,65 метра. Състоят се от две носещи ребра с трапецовидно напречно сечение, в които се разполага високоякостната армировка и плоча с дебелина 45 милиметра, оразмерена за максимален изчислителен товар от 600 daN / m2. Изчислителното полезно натоварване върху панелите , включващо постоянните товари, временно продължително действащи товари и кратковременните натоварвания, е от 220 daN / m2 до 800 daN / m2. Различните носимоспособности се получават от промени в напрегателните схеми и употребата на различни класове бетон. Контролируемото напрежение на предварително напрегнатата армировка е ?о = 1215 МРа. Контролируемата напрягаща сила за едно въже е Nо = 110 kN. Произвеждат се в силови метални неотваряеми кофражни форми (линии) в които се монтират обикновената армировка във вид на заварени мрежи и скелети и високоякостната армировка от седемтелни усукани въжета (пряди) с диаметър 12 милиметра. Поставят се и необходимите закладни части за връзка между две съседни панели и за връзка с покривните греди. При необходимост е възможно и монтиране на закладни части за осъществяване на окачен транспорт или за окачен таван.

Основни елементи на номенклатурата за покривни конструкции за едноетажни промишлени, обществени и селскостопански сгради с отвор 24 метра са предварително напрегнатите покривни двускатни 2Т панели с номинални размери 2 х 24 метра. Геометричната форма и размери на панелата са приети въз основа на подробни статически и конструктивни изисквания, технологични проучвания и естетически изисквания. Панелите са с дължина 23,96 метра, широчина 1,98 метра и тегло от 190 kN. Състоят се от две двускатни носещи ребра с трапецовидно напречно сечение, в които се разполага високоякостната армировка и плоча с дебелина 45 милиметра, оразмерена за максимален изчислителен товар от 600 da / m2, като във височина имат двустранен наклон 1 : 15, определен от изискването за декофриране на панелите без отваряне на страниците на металната кофражна форма. Височината на ребрата е линейно променлива – в средата е 1,00 метра, а в двата края – 0,65 метра, което създава двустранен наклон от 3 %. В челата са предвидени напречни ребра, служещи за укрепване и закоравяване на конструкцията. Изчислителното полезно натоварване върху панелите, включващо постоянните товари, временно продължително действащи товари и кратковременните натоварвания е от 375 daN / m2 до 690 daN / m2. Различните носимоспособности се получават от промени в напрегателните схеми и употребата на различни класове бетон. Контролируемото напрежение на предварително напрегнатата армировка е ?о = 1215 МРа. Контролируемата напрягаща сила за едно въже е Nо = 110 kN. Произвеждат се в единични силови метални кофражни форми, в които се монтират обикновената армировка във вид на заварени мрежи и скелети от стомана клас АІс и напрягаща високоякостна армировка от седемтелни усукани въжета (пряди) с диаметър 12 милиметра, като очертанието й е с приблизително покритие на моментовата диаграма (от собствено тегло и полезен товар), което се постига чрез прилагане на отклоняващи приспособления, разположени в четвъртините на елемента. 
На същия принцип във фирмата бе произведена и успешно издържа изпитанията и двускатна панела с номинални размери 2,00 / 36,00 метра. Произвежда се от бетон клас В 40 с маса от 385 kN. Височината на борда в двата края е 1,00 метра, а в средата 1,4 м. Високоякостната армировка е от 2 х 14 Ф 15 В7 с напрягаща сила на едно въже от 17 000 daN . Принципно армировката й не се различава от тази на 24-метровата панела. Изчисленията са направени за полезен нормативен товар от 320 daN / m2 и за полезен изчислителен товар от 450 daN / m2. При изпитването осъществихме натоварване от 933 daN / m2, като при този товар панелата остана в стабилно равновесно положение без ни най-малки признаци на разрушаване и без никакво приплъзване на високоякостната армировка. Пукнатини от срязващи сили не се появиха, а такива се получиха от огъващ момент между четвъртините и средата от 0,1 до 0,2 милиметра при натоварване надхвърлящо с 28 % изчислителния товар. При разрушаващите етапи пукнатините се отвориха до 0,2 – 0,3 мм и на височина до 20 – 30 см вертикално, без никакви признаци на разрушаване или провлачване на армировката. След разтоварването всички пукнатини се затвориха напълно. Няма абсолютно никакви пречки за производството на тези панели. Затрудненията са единствено от транспортен характер.  
При производството на покривните панели са предвидени стоманени закладни части за връзка между съседните панели, чрез които се осигурява непрекъснатостта на покривната шайба. При прилагане на покривните конструкции в сеизмични райони трябва да бъде осигурена достатъчна коравина на покривната шайба в двете направления. Имайки в предвид това отворите в покривната шайба (технологически и за горно осветление) трябва да бъдат намалени до възможния минимум. Освен това в крайните напречни ивици с ширина 8 метра от покривната шайба на температурния блок не се допускат отвори.


 

Покривните панели се монтират върху греди, разположени по надлъжните конструктивни оси. Гредите са изследвани за натоварване в стадий на изготвяне, складиране, транспорт, монтаж и експлоатация като греди на две опори с подпорно разстояние Lo = L – 0.20 метра. Изследването е извършено за следните гранични състояния:
• носимоспособност;
• деформации;
• пукнатиноустойчивост.
Гредите са оразмерени за натоварване от ребрата на покривните 2Т панели, приведени към еквивалентен товар в kN / м2. Освен за вертикални натоварвания, гредите са изчислени и за напречни хоризонтални натоварвания. Напречните хоризонтални сеизмични сили, които се предават от покривната шайба чрез ребрата на панелите върху горните плоскости на гредите, се разглеждат като равномерно разпределено натоварване, действащо върху тези плоскости. Поради голямата коравина на покривната шайба се приема, че това натоварване не предизвиква в гредите огъващи, а само усукващи моменти.
Гредите са проектирани в два варианта:
- І-вия - от обикновен (ненапрегнат) стоманобетон с правоъгълно напречно сечение – 30 / 60; 30 / 90 и 30 / 120 сантиметра и дължина 6 и 12 метра. 10 -метровата ненапрегната покривна греда е с двойно „Т” сечение и височина от 120 сантиметра. 
- ІІ –рия - от предварително напрегнат стоманобетон, произвеждани в силови метални кофражни форми, с дължина 6 и 12 метра и височина 90 и 120 сантиметра. Сечението е „Т” за 6-метровите греди и двойно „Т” за 12-метровите като са предвидени уширения в опорните участъци.

 

За изграждането на подкранови пътища са усвоени производството на предварително напрегнати стоманобетонови греди с дължина 6 и 12 метра, височина 90 и 120 сантиметра. Те са предназначени за подкранови пътища на едноетажни и двуетажни промишлени сгради при следните конструктивни и експлоатационни параметри:
• електрически мостови кранове с общо предназначение за товароподемност Qкр = 50; 80; 125 и 200/50 kN при лек и среден режим на работа и междурелсие Lкр = 10,5; 16,5; 22,5 метра за един, два или повече кранове един зад друг;
• напречно конструктивно междуосие В = 12; 18 и 24 метра;
• надлъжно конструктивно междуосие L = 6 и 12 метра.

 

Най-голямо е разнообразието при производството на колоните. Те са с плътно правоъгълно сечение от 40 / 40 до 80/50, за крайни, средни, междинни и калканни оси. Асортимента им се разширява за конструкции без мостови кранове и за сгради с мостови кранове. 

Колоните са запънати във фундаментите и ставно свързани в горния си край с покривната конструкция, която се приема с безкрайно голяма коравина.
Колоните поемат натоварванията от:
• покривната конструкция ( собствено тегло, покривни изолации, горно осветление, окачен транспорт, сняг, вятър и др.) ;
• от фасадни стени т.е. ограждаща конструкция (собствено тегло и вятър);
• от подкранов път (собствено тегло и мостов кран с товароподемност 50, 80, 125 и 200 kN);
• сеизмични въздействия.
Дълбочината на запъване във фундаментните чашки е 0,6 метра за всички колони на сгради с височина на помещението до 6 метра включително и 0,9 метра за всички колони на сгради с височина над 6 метра.
За всеки конкретен обект се определят марките на носимоспособност на колоните на базата на усилията получени от статическите изчисления. В работните чертежи се показват допълнителните закладни части за окачване на стенното ограждане, за удължителите и укрепващите връзки.

За най-масово употребяваните системи за промишлени сгради са разработени и се произвеждат стоманобетонови чашковидни фундаменти за колони с напречно сечение в диапазона от 30 / 40 до 80 / 50 сантиметра. Основната плоскост е с максимални размери 3 / 3 метра (за квадратни) до 3,6 / 2,4 метра (за правоъгълните) при максимално тегло на елемент до 130 kN. Теглото е подбрано така, че всички операции при транспорт и монтаж да се извършват безпрепятствено с автокран.

 

Фундаментите се произвеждат в метални кофражни форми при положение на елемента „чашка надолу”. Използват се неразглобяеми базови кофражни форми, като всяка форма е с размери, позволяващи производството на фундаментите с най-големи размери на основната плоскост за съответните размери на чашката. Формата и размерите на чашката и формата на горната повърхност на основната плоча са еднакви за цялата гама фундаменти. Размерите в план и височината по периметър на основната плоча на фундаментите се получават от неразглобяема метална рамка (основна рамка), която лежи свободно върху базовата форма и е ограничена само против странично изместване, т.е. обезпечено е запазването на нейното центрирано положение в процеса на производството. На всеки типоразмер фундамент по основна плоскост съответства специфична за него основна рамка.
Всички стоманобетонови елементи се произвеждат с висок клас на бетона (от В 25 до В 50 и при необходимост и от В 60), с цел достигане бързо на декофражна якост, за да се увеличи обръщаемостта и използваемостта на кофражните форми. Високите якости се достигат чрез използване на високи класове цимент, добавки на суперпластификатори и автоматично дозиране на материалите с отчитане влажността на добавъчните материали. 
Армировката на стоманобетоновите елементи е съобразно проектите от заварени мрежи, вързани скелети и високоякостна армировка за напрягане. Пресите, с които се осъществява самото напрягане и необходимите закотвящи приспособления, са дело на наши специалисти и си произвеждаме сами. 
За осъществяване на свръзките между отделните стоманобетонови елементи на местостроежа, при производството им се монтират и закладни части. 
След осъществяване на производството на стоманобетоновите елементи, същите се транспортират до местостроежа със специализиран наш собствен автотранспорт, а при необходимост и с ж.п. такъв. 
Притежаваме и необходимите монтажни средства, за да могат стоманобетоновите елементи да заемат проектното си положение на обекта и се осъществят разработените монтажни детайли. 
Ако се вгледаме в някои обществени и жилищни сгради ще забележим тяхното изпълнение по Скелетно-Панелната Безгредова Напрегната на Строежа строителна система Е1’72, която позволява изграждане на различни по вид, етажност, съдържание, композиция и фасадно оформление сгради, изпълнявани както в несеизмични, така и в сеизмични райони.

 

Носещата конструкция на строителната система Е1’72 се сглобява от индустриално произведенистоманобетонни елементи и се състои от:
- колони, пренасящи вертикалните и хоризонтални натоварвания
- безгредови подови и тавански плочи, поемащи вертикалните натоварвания и участващи в поемането на хоризонталните натовармвания
- гредова покривна конструкция, оформяща студен покрив и поемаща неговите товари
- стенни носещи елементи:
ограждащи сутерените и поемащи земния натиск
пренасящи натоварванията от междуетажните стълбищни площадки
оформящи асансьорните клетки и пренасящи вертикалните натоварвания на асансьорите.
Ограждането и разпределението на застроеното пространство се осъществява от неносещи елементи-стени с универсална приложимост.
В сглобяеми чашковидни фундаменти, които са монтирани върху изпълнени на строежа пясъчни, бетонни или стоманобетонни подложки се сглобяват стоманобетонови едно или няколко етажни колони.

 

Колоните се замонолитват с бетон в чашковидните фундаменти, помежду си чрез заварка на стърчащите от долния и горния колонен елемент и замонолитка с бетон.
Безгредовите подови и тавански плочи се сглобяват от 
- основни подови панели, които се опират на колоните с помощта на инвентарни подпорни конзоли
- междинни подови панели, стъпилина закрепените към основните панели инвентарни подпори

- контурни подови елементи, които могат да се опират на подпорните конзоли при колоните или да стъпват на подпорите закрепени към основните или междинните подови елементи
Елементите на подовите и таванските плочи се съединяват помежду си и с колоните чрез замонолитване на фугите с бетон и напрягане на снопове от високоякостна стомана. Сноповете преминават през двойка канали оформени в елементите или през фугите между тях, непрекъснато през цялата дължина на плочите в двете посоки. След напрягането, каналите в елементите се запълват с циментов разтвор. За съединяване на елементите на подовата конструкция се използва и армировка поставена във фугите.

Стълбищните клетки се вместват в съответно оставени в подовата конструкция отвори и се сглобяват от:

- стени, носещи междинните площадки вместващи се между подовите плочи, а в сутерена, монтирани върху бетонова основа, изпълне на строежа
- подови елементи които съставят междинната площадка, опиращи се на стените
- стълбищни рамена
Асансьорните шахти се вместват в съответно оставени в подовата конструкция отвори и се сглобяват от асансьорни стени с и без врата, стъпили една върху друга.

От направеното изложение става ясно, че сглобяемите стоманобетонови елементи изпълнявани от „ЗСК БОРУЙ” АД Стара Загора, по така наречените стари системи възвръщат в голяма степен своето място на строителния пазар у нас.
Авторите на това изложение са работили дълги години в ЗСК Стара Загора, а към настоящия момент са проектанти в Проектантска и консултантска фирма „РЕСПЕКТ’93” ООД Стара Загора. Редица инвестиционни проекти са реализирани с отработеното партньорство на „Респект’93” от една страна като проектантско бюро и на „ЗСК БоруЙ” АД от друга страна като производствена и строително-монтажна фирма за сгради от сглобяеми стоманобетонни конструкции.

ПРОЕКТАНТСКА И КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА
Стара Загора 6000, бул."Славянски" №47, ет.IV; (042) 256 181; 627 280; 
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; www.respect93.com

инж. Румен Драганов, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
инж. Стефко Драгов, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; н.с. II ст. по строителни технологии
инж. Ивайло Драганов, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; н.с. I ст. по строителни конструкции

 

Последно променен на Вторник, 15 Май 2012 08:22
 

Място за вашата реклама

 
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)

Анкети

Каква къща предпочитам