Вход

Регистрирайте се тук, за да използвате пълните функционални възможности на сайта!
Така ще можете да добавяте новини, съобщения, връзки и проекти.Ще имате и пълна възможност за контакт с другите потребители и автори на портала.

Статистика

Членове : 1717
Съдържание : 62
Връзки : 15
Брой прегледи на съдържанието : 2326243
Доклад от конструктивното обследване на вет. стационар Печат
Написано от инж. Ивайло Драганов   
Четвъртък, 18 Август 2011 15:54

Основни носещи елементи – покривни панели, греди, колони – изглед отвътре блок „А”

ОБЕКТ: СТАЦИОНАР И НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СТАРА ЗАГОРА ДОВЪРШВАНЕ

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СТАРА ЗАГОРА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: РЕСПЕКТ'93“ ООД Стара Загора

Проектанти: инж. И.Драганов, инж. Р.Драганов, инж. С. Драгов

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

(Доклад от конструктивното обследване)

 

1.Основание за проектиране, цел на обследването

Настоящият проект е разработен на основание скица, издадена от Община Стара Загора и виза на главния архитект, архитектурни подложки от арх. В. Беров и изискванията на Възложителя.

Сградата, предмет на настоящата разработка е започната на основание редовно издадени строителни книжа и строително разрешение. Строителните дейности са завършени съгласно проектите, но поради липсата на протокол обр.16 от законова гледна точка стационарите не би трябвало да бъдат използвани.

Целта на настоящото проектиране (обследване) е да се възстанови и актуализира необходимата проектна и екзекутивна документация за въвеждане на обекта в експлоатация и съставяне на технически паспорт.

2. Резултати от проектно?проучвателните работи

Сградата е едноетажна, от сглобяем стоманобетон – фундаменти, колони, греди, покривни и фасадни панели. Разделена е на три температурни блока, условно наречени „А”, „Б” и „В” от юг на север. Напречната ос е 12 м, а надлъжните по 6 м.

2.1. Проучване на наличната документация

Възложителя предостави частично запазена екзекутивна документация. От нея става ясно, че проектирането е извършено в два периода. Първоначалният проект е завършен през 1980 г. (инж. Гюдюлева, инж. Антов, инж. Гълъбов). От него са съхранени монтажни планове на основите, покривните и фасадните елементи на всички блокове. През 1989 г.  е завършена преработка на проекта (инж. Танев, инж. Киров). Съхранен е план на изкопите (за всички блокове), монтажни планове на основи, покрив и фасади ? само за блок „А”, работни чертежи на колони, технологичен план за монтаж. Според проучените проектни документи за основната носеща конструкция са използвани сглобяеми елементи по ОКП?76, фундаменти по БТР, колони по КЕП?76, покривни панели и греди по ПКТ?76.

Използвани материали:

? бетон БМ100 (за подложен), БМ150 – за монолитни стени и настилка; филц?бетон БМ200 – за замонолитки;

? стомана A?I и A?II;

- заварени мрежи от стомана А?Ic;

? перлитобетон за топлоизолация на покрива.

Условия за фундиране:

? Фундирането е в скална основа с R=5 kg/cm2.

2.2. Натурни обследвания и изпитвания

Извършено беше визуално обследване на сградата с цел установяване съответствието на изпълнената конструкция с проектната документация, както и изпълнението и състоянието към момента. Проведени бяха измервания на габаритите на сградата (дължини, височини, конструктивни оси) и сеченията на носещите елементи. Определени бяха места за извършване на безразрушителни изпитания на елементи от всеки блок.

Измервания на габаритите на сградата и сеченията на носещите елементи

Връхната конструкция се състои от:

? Покривни панели 2Т?12?2 по каталог ПКТ?76 с дължина 12 м и ширина 3 м, плоча с дебелина 45 мм и височина 650 мм, предварително напрегнати;

? Надлъжни греди Г?6?3а със системна дължина 6 м, сечение 600х300мм от обикновен стоманобетон;

? Колони К1?42А?3а с напречно сечение 400х300 мм;

? Сглобяеми чашковидни фундаменти Ф?1?1?2 по каталога БТР със размери на основната плоскост 1200х2000 мм.;

? Настилката е стоманобетонова, с дебелина 15 см.

В отделните помещения в зависимост от предназначението им са изпълнени различни архитектурни финишни покрития – керамични блокове, мозайка, теракот и др. Всички установени елементи съответстват на запазените проектни документи.

За целите на проекта в графичната част са приложени възстановени чертежи на монтажните планове на фундаменти, колони, покривни елементи, фасади, както и стандартните детайли за изпълнение. Външния оглед показва добро изпълнение на елементите и свързващите детайли, няма нарушения и обрушвания при експлоатацията, както и други дефекти свидетелстващи за претоварване или нарушена носеща способност на елементите. Видимите стоманени свързващи части са надлежно защитени и не се забелязват признаци на корозия.

Изпълнени бяха натурни безразрушителни изпитвания на основните носещи елементи за установяване на вложените материали:

Установяване класа на бетона със склерометър на Шмитд тип “N”,  производител “Proceq” (Швейцария)

? За установяване класа на бетона беше използван склерометър на Шмитд тип “N”, производител “Proceq” (Швейцария). Този метод се базира на измерване на еластичния отскок на използвания уред и зависимостта на якостта на бетона от повърхностната му твърдост, определени в БДС EN 12504?2 (БДС 3816?84) „Безразрушителен метод за определяне вероятната якост на натиск на бетона чрез повърхностната твърдост“. С оглед достоверност на резултатите и за улеснение на работата са подбрани точки в достъпни зони с подходящ повърхностен слой на бетона, сравнително запазен, без видими дефекти и с гладка и суха повърхност. Върху предварително избрани участъци с размери от 10/10 см до 15/15 см са нанесени десет удара. От табл. 2 е отчетена средна вероятна якост на натиск в зависимост от статистически обработени данни на замерените отскоци на уреда, а вероятната якост на натиск е получена чрез коригиране на средната вероятна якост със съответния коефициент за възраст К1. Резултатите са предоставени в табличен вид в прил.1.  Установените качества на бетона, като се има предвид и възрастта му, отговарят на предвидените по каталозите.

Безразрушително установяване на наличната армировка и бетоново  покритие чрез “Profoscope+”

? Извършено беше и безразрушително установяване на наличната армировка и бетоново покритие чрез “Profoscope+”, произвидетел “Proceq”. Методът за установяване на местоположението, диаметъра и бетоновото покритие на уреда се базира на промяната на електромагнитно поле, създавано от уреда при попадане в него на армировъчна стомана. Констатираните резултати са представени в прил.2

Установяване на  местоположението, диаметъра и бетоновото покритие

2.3. Изчислителни проверки

За целите на настоящия проект беше извършен статичен и динамичен анализ на конструкцията за установяване на нейната носимоспособност на всички въздействия, съгласно в момента действащите норми. В изчисленията е използван лицензен софтуер ? TOWER 6 Professional на RADIMPEX ? лицензно споразумение от "ВАГ" ООД София NH205, Design Expert версия 2.0 на „Проектсофт“, както и собствен софтуер. Генериран е пространствен модел, като са отчетени действителните сечения и материали на елементите, както и връзките между тях. Натоварванията и изчислителните комбинации са приети съгласно “Наредба 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”,

За района на гр.Стара Загора са отчетени:

? нормативно натоварване от вятър 0,48 kN/m2

? нормативно натоварване от сняг 1.20 kN/m2

В сеизмичния анализ са приети следните стойности:

- почва категория А;

- сеизмична зона – VIII, коефициент Кс=0,15;

- обект категория II (С=1,0);

- коефициент на реагиране 0,28;

- коефициент на затихване 0,05.

Използвани са следните правилници и нормативи:

? Наредба №3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях;

? Плоско фундиране ? Правилник за проектиране от 1996 г.;

? НПБСК от 1988 г.;

? НПСК от 1987 г.;

- Наредба №2 от 23 юли 2007 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Резултатите от статичния и динамичен анализ и оразмеряване на основни конструктивни елементи са представени в изчислителната част – прил. 3.

3. Изводи от проведените проучвателни и проектни работи

Направените проучвателни и проектни работи, придружени с необходимите заснемания, замервания, изпитвания, изчисления и обосновани заключения дават основание да се направят следните изводи:

3.1. Конструкцията на сградата, предмет на настоящото обследване е изпълнена съгласно проекта, част от който е предоставен от Възложителя. Елементите и детайлите отговарят на съответните типови номенклатури.

3.2. Конструкцията и нейните части са в добро състояние, без нарушения в резултат на досегашната и експлоатация

3.3. Проверките показват, че конструкцията и отделните и елементи могат да понесат усилията и въздействията, за които са предназначени, съгласно действащите към момента норми.

 Стара Загора, юли 2011

<< обратно към съдържанието

Последно променен на Сряда, 16 Ноември 2011 13:51
 
 
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)

Анкети

Каква къща предпочитам
 

Случаен проект

37b_t.jpg

Кой е тук

В момента има 109 посетителя в сайта